سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سر ها در گریبان است

کسی سر بر نیارد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید نتواند

که ره تاریک ولغزان است

و گر دست محبّت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است

نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟.....

مسیحای جوان مرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...... آی

دمت گرم وسرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای.....

مهدی اخوان ثالث

منبع اصلی مطلب : تارنمای مطالب عمومی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : هوا بس ناجوانمردانه سرد است........